First Executive Commitee

तात्कालिन सस्थापकहरुवाटै गठित प्रथम संचालक समितिका पदाधिकारीहरुको नामावली २०४३ समेत वाचन गर्न चाहन्छु ।
क्रस    पद    नाम    ठेगना
१.    अध्यक्ष    श्री सुर्य वहादुर सेनओली    कोशी अंचल अंचलाधिश (तात्कालिन)
२.   का.वा अध्यक्ष    स्व. मदन प्रसाद अर्याल    प्रमुख जिल्ला अधिकारी
३.   सदस्य    श्री षडराज अधिकारी    खा.न.पा. १
४.    सदस्य    श्री श्याम सुन्दर उदाश    खा.न.पा. १
५.    सदस्य    स्व. कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ    खा.न.पा. १
६.   सदस्य    श्री जनक थापा    ख.न.पा. १०.