Campus Program

क्याम्पसमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरु ः
यस क्याम्पसमा हाल तपशिल अनुसारका शैक्षिक कार्यक्रमहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सम्बन्ध लिई सञ्चालन गरिरहेको छ ः
क्र.स    शैक्षिक कार्यक्रम    सम्वन्धन    साल    क्र्रैफियत
१.    प्रविणता प्रमाण–पत्र तह    त्रि.वि.वि.    २०४३    २०६२ वाट फेजआउट
२.   स्नातक तह (मानविकी संकाय)    त्रि.वि.वि.    २०४५     
३.   कक्षा ११, १२    उ.मा.शि.प.    २०५१    शिक्षा, मानविकि र व्यवस्थापन
४.    स्नातक तह (शिक्षा शास्त्र संकाय)    त्रि.वि.वि.    २०५७     
५.    एक वर्षे वी.एड.    त्रि.वि.वि.    २०६२     
६.   स्नातक तह (वाणिज्य शास्त्र संकाय)    त्रि.वि.वि.    २०६३     
७.   स्नातकोत्तर शिक्षा (अंंग्रेजी र इ.पि.एम)    त्रि.वि.वि.    २०६४     
८.   स्नातकोत्तर शिक्षा (नेपाली र स्वास्थ्य शिक्षा)    त्रि.वि.वि.    २०६५