2073 Student Details

२०७३ मंसिर महिना सम्मको विद्यार्थी विवरण
यस शैक्षिक सत्र २०७३÷०७४ को स्नातक तह प्रथम वर्ष र स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको भर्ना अभियान संचालन भई रहेकाले छ र हाल सम्म यस क्यामपसमा देहाय अनुसारको विद्यार्थीहरु भर्ना भई अध्ययनरत रहेका छन् ।
क्र.स    शैक्षिक कार्यक्रम    जम्मा विद्यार्थी
१.    कक्षा ११    २५०
२.   कक्षा १२   ३००
३.   स्नातक तह (मानविकी संकाय प्रथम वर्ष   
४.    स्नातक तह (मानविकी संकाय  द्वितिय वर्ष १०
५.    स्नातक तह (मानविकी संकाय तृतिय वर्ष   १०
६.    स्नातक तह (शिक्षा शास्त्र संकाय) प्रथम वर्ष   
७.    स्नातक तह (शिक्षा शास्त्र संकाय) द्वितिय वर्ष    ९८
८.    स्नातक तह (शिक्षा शास्त्र संकाय) तृतिय वर्ष    ५९
९.   स्नातक तह (वाणिज्य शास्त्र संकाय) प्रथम वर्ष   
१०.    स्नातक तह (वाणिज्य शास्त्र संकाय)  द्वितिय वर्ष    ३६
११.    स्नातक तह (वाणिज्य शास्त्र संकाय) तृतिय वर्ष     २२
१२.    स्नातक तह (वाणिज्य शास्त्र संकाय) चौथो वर्ष     १९
१३.   एक वर्षे वी.एड.   ०
१४.    स्नातकोत्तर शिक्षा प्रथम वर्ष   २०
१५.    स्नातकोत्तर शिक्षा द्वितिय वर्ष   २४
जम्मा विद्यार्थी    ९७४